KYLÄYHDISTYS

Huhdasjärven Kyläyhdistys ry on rekisteröity 15.3.2016.

Seudun yhteisöllisellä kylän kehittämisellä on kuitenkin jo pitkät perinteet. Ennen rekisteröitymistään yhteisö on toiminut rekisteröimättömänä nimellä Huhdasjärven talousalueen kylätoimikunta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää toiminta-alueensa asukkaiden yhteistyötä, vaalia toiminta-alueensa kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä. Yhdistys edistää toiminta-alueen vakinaisten ja osa-aikaisten asukkaiden sekä matkailijoiden ja vierailijoiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Tarkoitus on myös pyrkiä edistämään asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä. Yhdistyksen tarkoituksena on säilyttää maaseutu elinvoimaisena sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja lisätä kokemusten vaihtoa toiminta-alueen osien välillä. Tarkoituksena on verkostoitua muiden vastaavien tahojen ja maaseudun kehittämisorganisaatioiden kanssa sekä kehittää yhteistyötä yhdistyksen toiminta-alueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa toiminta-alueen kehittämiseksi ja asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  1. osallistuu toiminta-aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan toiminta-alueen kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa,
  2. osallistuu toiminta-alueen strategian ja erityisesti haja-asutusaluestrategian toteuttamiseen ja sen päivittämiseen,
  3. osallistuu toiminta-alueen kehittämiseen yhteistyössä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa,
  4. edistää toiminta-alueen ja kunnan välista yhteistyötä järjestämällä kokouksia, seminaareja ja muita vastaavia tilaisuuksia,
  5. toteuttaa toiminta-alueen elinkelpoisuutta, asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä peruspalveluiden säilyttämisen ja luomisen edellytyksiä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä,
  6. järjestää kokouksia, kursseja, retkiä sekä keskustelu- ja huvitilaisuuksia
  7. toimii toiminta-alueen kehittämisyhteistyössä jäsentensä yhteistyöelimenä
  8. antaa lausuntoja ja tekee esityksiä
  9. voi edistää tarkoituksensa toteuttamista muilla samankaltaisilla tavoilla kuin edellä kohdissa 1 - 8 on mainittu.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Yhdistys voi
omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä voi toimeenpanna asianomaisen
viranomaisen luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myös järjestää
myyjäisiä sekä harjoittaa asianomaisen viranomaisen luvalla kahvila-, ravintola- ja anniskelutoimintaa
järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun
välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.